Forum www.SUBWAY.fora.pl Strona Główna www.SUBWAY.fora.pl
TWOJE FORUM


NOWY REGULAMIN FORUM BY GADU GADU

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.SUBWAY.fora.pl Strona Główna -> Jeśli czegoś nie wiesz- pytaj
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
subway
AdministratorDołączył: 24 Lip 2005
Posty: 1142
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/10
Skąd: Ruda Śląska
Płeć: Mężczyzna

 PostWysłany: Sob 22:02, 31 Paź 2009    Temat postu: NOWY REGULAMIN FORUM BY GADU GADU Back to top

Ponieważ od jakiegoś czasu fora.pl należą do Spółki Gadu gadu SA (wcześniej do fora.pl spółka jawna) zarządzam nowy regulamin pod dyktando Spólki.
Oto ono:

REGULAMIN SERWISU FORA.PL
§ 1
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego fora.pl do
którego wyłączne prawa przysługują spółce pod firmą: Gadu – Gadu Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000264575, NIP: 867-19-48-977, wysokość kapitału
zakładowego 1 758 461,10 zł – wpłacony w całości.
§ 2
Pojęcia i definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1) Regulamin - rozumie się niniejszy dokument, umieszczony pod adresem
http://www.fora.pl/?plik=regulamin,
2) Administrator Serwisu / Właściciel Serwisu – rozumie się przez to spółkę pod
firmą: Gadu – Gadu S.A. z siedzibą w Warszawie,
3) Serwis - rozumie się stronę internetową umieszczoną pod adresem fora.pl wraz
całą zawartością,
4) Forum – rozumie się przez to utworzone w Serwisie miejsce do dyskusji służące
wymianie informacji i poglądów między osobami o podobnych
zainteresowaniach,
5) Użytkownicy - rozumie się użytkowników uprawnionych do korzystania z
Serwisu i zarejestrowanych w Serwisie, będących uczestnikami choćby jednego
Forum i publikujących treści w Serwisie,
6) Założyciele - rozumie się Użytkowników uprawnionych do korzystania z
Serwisu, którzy zarejestrowali Forum w Serwisie,
7) Moderatorzy - rozumie się Użytkowników uprawnionych do korzystania z
Serwisu i zarejestrowanych w Serwisie, którym Założyciele przekazali część lub
całość swoich uprawnień przysługujących na podstawie Regulaminu,
Założycielom,
Cool Przeglądający - rozumie się osoby zapoznające się z treścią Serwisu nie
będące Użytkownikami.
§ 3
1. Korzystanie z Serwisu wymaga zarejestrowania się jako Użytkownik. Rejestracja
odbywa się za pośrednictwem Internetu poprzez wypełnienie stosownego
1
formularza rejestracyjnego. Z chwilą zarejestrowania Użytkownik otrzymuje
identyfikator i hasło (konto w Serwisie), co jest równoznaczne z zawarciem
pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu umowy na czas nieokreślony,
której przedmiotem jest świadczenie przez Właściciela Serwisu usług
polegających na umożliwieniu Użytkownikowi założenie i utrzymywanie Forum
w Serwisie lub zamieszczanie treści na Forach na zasadach określonych w
Regulaminie. O ile Założyciel lub Moderator dopuszcza taką możliwość na Forum
zapisy i materiały mogą być umieszczane przez Użytkowników bez konieczności
rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W takim przypadku
umieszczenie jakiegokolwiek zapisu lub materiału na Forum jest równoznaczne
z akceptacją Regulaminu.
2. Użytkownicy muszą być osobami pełnoletnimi lub – w przypadku osób
niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia – działać na podstawie zgody
rodziców lub prawnych opiekunów.
3. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i
postanowieniami Regulaminu i niewykorzystywania Serwisu w celu
dystrybuowania jakichkolwiek treści będących przedmiotem ochrony przez
polskie lub międzynarodowe prawo autorskie.
§ 4
1. Serwis może być używany dla celów zgodnych z obowiązującym prawem.
Zabrania się zamieszczania w Serwisie (i w tym znaczeniu również na Forum)
jakichkolwiek treści, które:
1) zawierają treści sprzeczne z prawem,
2) naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również
zasady współżycia społecznego,
3) zawierają treści uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe lub
obraźliwe,
4) zawierają treści pornograficzne,
5) naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich,
6) zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt komputerowy
Użytkownika lub Administratora, pogorszyć jego pracę lub w jakikolwiek
inny sposób wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu
komputerowego Użytkownika lub Administratora lub Serwisu,
7) zawierają odnośniki oraz sumy kontrolne do licencjonowanych gier,
programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych
utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza
lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich,
Cool stanowią linki do stron internetowych zawierających treści wskazane w
Punktach 1 – 7.
2. Założyciele lub Moderatorzy – w zakresie przysługujących im uprawnień
zobowiązani są do niezwłocznego usuwania z Forum – bez uprzedzenia - treści
wskazanych w § 4 ust. 1 Regulaminu. W przypadku powtarzających się
przypadków umieszczania na Forum treści zawierających treści wskazanych w §
4 ust. 1 Regulaminu i niestosowania się Założycieli lub Moderatorów do
2
obowiązku niezwłocznego ich usunięcia, Administrator Serwisu wzywa
Założyciela lub Moderatora do usunięcia naruszeń Regulaminu w terminie 7
(siedmiu) dni od wezwania, a w przypadku nie podjęcia przez Założyciela lub
Moderatora żadnych działań zmierzających do usunięcia naruszeń, może
zamknąć Forum i usunąć z Serwisu treści w nim zamieszczone.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika,
Administrator Serwisu niezależnie od postanowień § 4 ust. 2 Regulaminu może
natychmiast usunąć materiały zamieszczone w Serwisie w tym również
wypowiedzi zamieszczone na Forum, naruszające Regulamin lub obowiązujące
przepisy prawa.
4. Właścicielowi Serwisu, Założycielom i Moderatorom według własnego uznania
przysługuje prawo do usuwania Użytkowników lub blokowania adresów IP, nazw
Użytkowników albo adresów e-mail w przypadku naruszenia Regulaminu lub
obowiązujących przepisów prawa.
§ 5
1. Dane kontaktowe Użytkowników umieszczane przez Użytkowników w Serwisie
mogą być wykorzystywane w celu, w jakim zostały podane. Korzystanie z nich w
jakikolwiek inny sposób, w szczególnie ich przetwarzanie, rozpowszechnianie
lub dystrybucja jest zabronione. Informacje dotyczące Użytkowników takie jak
numery IP i adresy e-mail mogą być udostępniane Założycielowi i Moderatorom
danego Forum.
2. Informacje dotyczące Założycieli, Moderatorów, Użytkowników i
Przeglądających (takie jak numery IP, adresy e-mail, dane przeglądarek
internetowych) są przechowywane przez Właściciela Serwisu i w razie potrzeby
będą udostępniane wymiarowi sprawiedliwości i organom ścigania.
§ 6
1. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody, Administrator Serwisu ma prawo
do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów
marketingowych i promocyjnych, z zastrzeżeniem, że dane osobowe
udostępniane są przez Administratora Serwisu zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
2. W przypadku zamieszczania przez Użytkownika na stronach internetowych
Serwisu danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie
następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez
Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej).
3. Administrator Serwisu, jako administrator danych osobowych, chroni dane
osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących
przepisach prawa. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla
3
celów marketingowych jedynie przez Właściciela Serwisu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Założycielom
oraz Moderatorom przysługuje prawo wglądu do wszystkich danych
udostępnionych przez Użytkownika, pod warunkiem zapewnienia ich ochrony
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich
poprawiania.
5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania zaprzestania przetwarzania i/lub
usunięcia danych osobowych poprzez przesłanie stosownego wniosku e-mailem
na adres wskazany przez Administratora Serwisu.
7. Założycielom ani Moderatorom zakazuje się edytowania danych osobowych
Użytkownika bez jego zgody przesłanej na adres e-mail Założyciela lub
Moderatora (do wiadomości Właściciela Serwisu), chyba że edytowanie danych
osobowych Użytkownika jest niezbędne w związku z naruszeniem
obowiązujących przepisów lub Regulaminu. Założyciel lub Moderator
zobowiązuje się do informowania Właściciela Serwisu o wszelkich
okolicznościach uzasadniających edytowanie danych osobowych Użytkownika.
§ 7
1. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną w
związku z korzystaniem z Serwisu. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze
strony osób trzecich Użytkownik, zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do
niezwłocznego wyjaśnienie zasadności roszczeń osób trzecich oraz do
zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich.
2. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych
Właścicielowi Serwisu lub osobom trzecim w związku z naruszeniem przez
Użytkownika praw osób trzecich, w tym również do zwrotu Właścicielowi
Serwisu wszelkich zasadzonych od Właściciela Serwisu kwot, w tym także
odsetek, kosztów zastępstwa procesowe, kosztów sądowych, obsługi prawnej,
wynikającego z naruszenia praw osób trzecich w związku z korzystaniem przez
użytkownika z Serwisu.
3. Za wszelkie zapisy i materiały zamieszczane w Serwisie wyłączną
odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Właściciel Serwisu nie ponosi
odpowiedzialności za zapisy i materiały zamieszczane przez Użytkowników w
Serwisie jak również za następstwa ich zamieszczenia.
4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
1) wykorzystanie przez osoby trzecie zapisów lub materiałów albo części
zapisów lub materiałów zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie,
jak również za skutki ich wykorzystania przez osoby trzecie,
4
2) sposób w jaki będą wykorzystywane profile Użytkowników, ogłoszenia,
materiały lub wypowiedzi Użytkowników,
3) skuteczność anonsów zamieszczanych w Serwisie,
4) następstwa wejścia w posiadanie hasła Użytkownika przez osoby trzecie,
5) treści i inną zawartość wiadomości (materiałów) przesyłanych na konta
Użytkowników przez innych Użytkowników oraz stron internetowych
Użytkowników,
6) przerwy w dostępie do Serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od
Administratora Serwisu, w tym również z przyczyn technicznych,
7) przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane przyczynami zależnymi od
Administratora Serwisu takimi jak: przyczyny techniczne (np.
konserwacja sprzętu) ani też z przyczyn spowodowanych przez siłę
wyższą,
Cool wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną
awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od
Właściciela Serwisu,
9) za treści i poglądy prezentowane przez Użytkowników,
10)za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego tj. niezgodnego z prawem,
zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami zachowania
Użytkowników względem siebie.
5. Właściciel Serwisu nie zapewnia, że każdy z Użytkowników działa w dobrej
wierze, jak również nie ma możliwości pełnego kontrolowania wiarygodności
Użytkowników.
6. Właściciel Serwisu nie bierze udziału w sporach powstałych między
Użytkownikami.
7. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do:
1) wysyłania na konta Użytkowników komunikatów dotyczących funkcjonowania
Serwisu oraz informacji o bieżących ofertach Serwisu,
2) okresowego wyłączania lub ograniczania dostępności Serwisu bez podania
przyczyn.
§ 8
1. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie treści i materiały, o ile przysługują
mu wszelkie prawa niezbędne do zgodnej z prawem ich eksploatacji w Serwisie.
W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów
Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób
trzecich wynikających z naruszenia praw osób trzecich.
2. Z momentem umieszczenia w Serwisie treści lub materiałów posiadających
cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Użytkownik udziela Właścicielowi Serwisu licencji niewyłącznej na
okres obowiązywania umowy i 5 (pięć) następnych lat na korzystanie z
zamieszczonego utworu na następujących polach eksploatacji:
5
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału
albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny
sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do
pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.
§ 9
Korzystanie z Serwisu w celach zarobkowych, w tym również umieszczanie w
wiadomościach przesyłanych przez Użytkowników jakikolwiek treści posiadających
cechy reklamy lub treści sugerujących możliwość wzbogacenia się w zamian za
kontakt jest niedozwolone.
§ 10
1. Właściciel Serwisu ma prawo do zamknięcia (usunięcia) Forum z Serwisu w
przypadku łącznego zaistnienia następujących okoliczności:
1) w okresie kolejnych 180 (stu osiemdziesięciu) dni nie zamieszczono na Forum
żadnej nowej wypowiedzi,
2) w okresie kolejnych 180 (stu osiemdziesięciu) dni nie zalogował się na Forum
Założyciel lub Moderator,
3) w okresie kolejnych 30 (trzydziestu) dni nie pojawiło się na nim co najmniej
5 (pięć) nowych wypowiedzi,
4) ilość wypowiedzi Użytkowników jest mniejsza niż 30 (trzydzieści).
2. Właściciel Serwisu ma prawo do usunięcia Forum z Serwisu na wniosek
Założyciela.
3. Założycielom przysługuje prawo do wprowadzenia własnych regulacji i zasad
mających zastosowanie tylko na zakładanych przez nich Forach, o ile te
regulacje i zasady nie są sprzeczne z Regulaminem ani z obowiązującymi
przepisami prawa.
4. Założyciele Forów zawierających treści i materiały o charakterze erotycznym
zobowiązani są do stosowania mechanizmów weryfikacyjnych dla Użytkowników
pozwalających na ograniczenie dostępu do takiego Forum osób poniżej 18 roku
życia.
.
§ 11
6
1. Warunkiem złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu, jest
wypełnienie przez Użytkownika zamieszczonego na stronie
www.fora.pl/?plik=kontakt formularza reklamacyjnego.
2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia
złożenia reklamacji, a odpowiedzi będą przesyłane Użytkownikowi na adres email
podany w formularzu reklamacyjnym, o którym mowa w § 11 ust. 1
Regulaminu.
§ 12
Właścicielowi Serwisu jak i Użytkownikowi przysługue prawo do rozwiązania
umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym.
§ 13
1. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 13.09.2007 i może ulec zmianie w
dowolnym czasie. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od umieszczenia
nowej jego wersji na stronie internetowej http://www.fora.pl/?plik=regulamin
oraz informacji o tym fakcie na stronie głównej Serwisu.
2. Korzystanie i używanie Serwisu przez Założycieli, Moderatorów, Użytkowników i
Przeglądających po zmianie brzmienia Regulaminu jest równoznaczne z
akceptacją nowych postanowień Regulaminu.
7


Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
gość
Gość


 PostWysłany: Sob 22:11, 31 Paź 2009    Temat postu: Back to top

spoko
 
Ziggys
Forum SpecjalistaDołączył: 27 Lip 2005
Posty: 149
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/10

Płeć: Mężczyzna

 PostWysłany: Nie 16:08, 01 Lis 2009    Temat postu: Back to top

niewiele sie rużni od wcześniejszego

Post został pochwalony 0 razy
 
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.SUBWAY.fora.pl Strona Główna -> Jeśli czegoś nie wiesz- pytaj Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach